ทีมงานของเรา

นายสัตวแพทย์
สมชวน รัตนมังคลานนท์
Dr.Somchuan Ratanamungklanon
นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

นายสัตวแพทย์
ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
Dr.Jumrueang Panpiansil
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

ผศ.นายสัตวแพทย์
ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

สัตวแพทย์หญิง
คชาภรณ์ เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord
เลขาธิการ

สัตวแพทย์หญิง
ปวีร์นุช เจริญกิจโรจน์
Dr.Paveenuch Charoenkitroj
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายสัตวแพทย์
ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart
เหรัญญิก

นายสัตวแพทย์
กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn
ประธานฝ่ายหาทุน

นายสัตวแพทย์
ชัยวัฒน์ โยธคล
นายทะเบียน

สัตวแพทย์หญิง
ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ
Dr.Darunee Tuntasuvan
สาราณียากร

ศ.นายสัตวแพทย์
ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
Prof.Dr.Padet Tummaruk
ประธานจัดการประชุมวิชาการ

รศ.นายสัตวแพทย์
ดร.กัมพล แก้วเกษ
Assoc.Prof.Dr.Kampon Kaeoket
วิเทศสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์
ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr..Anuchit SitthiChaiyakul
เผยแพร่วิชาการ

นายสัตวแพทย์
นันทพงษ์ พิบูลย์
Dr.Nantapong Phibool
ธุรกิจส่วนตัว

นายสัตวแพทย์
สิทธิพร อนันต์จินดา
Asst.Prof.Pawana Chuesiri
รับราชการ

ผศ.นายสัตวแพทย์
ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom
พนักงานของรัฐ

ผศ.นายสัตวแพทย์
พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada
รับราชการ

อ.นายสัตวแพทย์
ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Instuctor Dr.Kriangkrai Thongkorn
พนักงานมหาวิทยาลัย

อ.นายสัตวแพทย์
วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew
อาจารย์มหาวิทยาลัย

นายสัตวแพทย์
วรชัย มีนาค
Dr.Vorachai Menark
พนักงานบริษัท

นายสัตวแพทย์
ปฏิภาณ ไชยปัญญา
Dr.Patipan Chaipanya
พนักงานบริษัท

นายสัตวแพทย์
อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop
เกษียณอายุ

นายสัตวแพทย์
วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong
รับราชการ

นายสัตวแพทย์
วิมล จิระธนะวัฒน์
Dr.Vimol Jirathanawat
เกษียณอายุ

นายสัตวแพทย์
ประภาส ภิญโญชีพ
Dr.Prapas Pinyocheep
รับราชการ

สัตวแพทย์หญิง
โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul
ข้าราชการบำนาญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์
ประเทือง สุดสาคร
Dr.Prateung Sudsakorn

นายสัตวแพทย์
สรวิศ ธานีโต
Dr.Sorravis Thaneto

นายสัตวแพทย์
มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch

นายสัตวแพทย์
ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp

สัตวแพทย์หญิง
บุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนะภุมมะ

พลโท นายสัตวแพทย์
พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร

นายสัตวแพทย์
บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

นายสัตวแพทย์
นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

นายสัตวแพทย์
ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
Dr.Tanin Sheewapalaboon

นายสัตวแพทย์
ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์