ทีมงานของเรา

นายสัตวแพทย์
สมชวน รัตนมังคลานนท์
Dr.Somchuan
Ratanamungklanon

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

นายสัตวแพทย์ ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
Dr.Jumrueang Panpiansil

อุปนายกสามคมฯ คนที่ 1

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

สัตวแพทย์หญิงคชาภรณ์ เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord

เลขาธิการ

สัตวแพทย์หญิงปวีร์นุช เจริญกิจโรจน์
Dr.Paveenuch Charoenkitroj

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายสัตวแพทย์ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart

เหรัญญิก

นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn

ประธานฝ่ายหาทุน

นายสัตวแพทย์
ชัยวัฒน์ โยธคล

นายทะเบียน

 

สัตวแพทย์หญิงดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ
Dr.Darunee Tuntasuvan

สาราณียากร

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
Prof.Dr.Padet Tummaruk

ประธานจัดการประชุมวิชาการ

รศ.นายสัตวแพทย์ดร.กัมพล แก้วเกษ
Assoc.Prof.Dr.Kampon Kaeoket

วิเทศสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr..Anuchit SitthiChaiyakul

เผยแพร่วิชาการ

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์
Dr.Nantapong Phibool

ปฏิคม

นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา
Dr. Sithiporn Ananjinda

ประชาสัมพันธ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom

กรรมการ

ผศ.นายสัตวแพทย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada

กรรมการ

อ.นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Instuctor Dr.Kriangkrai Thongkorn

กรรมการ

อ.นายสัตวแพทย์วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew

กรรมการ

นายสัตวแพทย์วรชัย มีนาค
Dr.Vorachai Menark

กรรมการ

นายสัตวแพทย์ปฏิภาณ ไชยปัญญา
Dr.Patipan Chaipanya

กรรมการ

นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
Dr.Vimol Jirathanawat

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ
Dr.Prapas Pinyocheep

กรรมการกลางสามัญ

สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul 

กรรมการกลางสามัญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ประเทือง สุดสาคร
Dr.Prateung Sudsakorn

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
Dr.Sorravis Thaneto

นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch

ธีรภาพ

นายสัตวแพทย์ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp

บุญญิตา

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita

ประวัติ

นายสัตวแพทย์
ประวัติ รัตนะภุมมะ

พลโท นายสัตวแพทย์พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร

บดินทร์

นายสัตวแพทย์
บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

นิพนธ์

นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

ธานินทร์

นายสัตวแพทย์
ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์

Dr.Tanin Sheewapalaboon

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์