วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม