ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสัตวแพทยสมาคมฯ
รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการสัตวแพทยสมาคมฯ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
๑. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมฯ
๒. นายสัตวแพทย์นิพนธ์  ตันติพิริยะพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
๓. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุดสรร  ศิริไวทยพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
๔. นายสัตวแพทย์วัชรพล  โชติยะปุตตะ เลขาธิการ
๕. นายสัตวแพทย์ชาญชัย  จุลโลบล ผู้ช่วยเลขาธิการ
๖. สัตวพทย์หญิงคนึงนิจ  ก่อธรรมฤทธิ์ เหรัญญิก
๗. นายสัตวแพทย์ธานินทร์  ชีวะผลาบูรณ์ ประธานฝ่ายหาทุน
๘. นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล นายทะเบียน
๙. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์  ทวีถาวรสวัสดิ์ สาราณียากร
๑๐. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข ประธานจัดการประชุมวิชาการ
๑๑. อ.นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ  สุริยสมบูรณ์ วิเทศสัมพันธ์
๑๒. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุเจตน์  ชื่นชม เผยแพร่วิชาการ
๑๓. นายสัตวแพทย์ประชา  จินตสุนทรอุไร ปฏิคม
๑๔. นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ  มหาธีรานนท์ ประชาสัมพันธ์
๑๕. นายสัตวแพทย์รุจเวทย์  ทหารแกล้ว กรรมการ
๑๖. นายสัตวแพทย์บดินทร์  สุวัฑฒน กรรมการ
๑๗. นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร กรรมการ
๑๘. อ.นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร  ทองก้อน กรรมการ
๑๙. นายสัตวแพทย์ ดร.สุรพันธ์  วงศาสุราฤทธิ์ กรรมการ
๒๐. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ กรรมการ
๒๑. นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ กรรมการกลางสามัญ
๒๒.นายสัตวแพทย์อลงกรณ์  มหรรณพ กรรมการกลางสามัญ
๒๓. นายสัตวแพทย์วิมล  จิระธนะวัฒน์ กรรมการกลางสามัญ
๒๔. รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา   ชันซื่อ กรรมการกลางสามัญ
๒๕. นายสัตวแพทย์รณชัย  จ๋วงพานิช กรรมการกลางสามัญ
๒๖. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ปรึกษา
๒๗. นายสัตวแพทย์ประเทือง  สุดสาคร ที่ปรึกษา
๒๘. นายสัตวแพทย์มาโนช  เฟื่องฟูพงศ์ ที่ปรึกษา
๒๙. นายสัตวแพทย์ธีรภาพ  อรุณไพโรจน์ ที่ปรึกษา
๓๐. นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ ที่ปรึกษา
๓๑. สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ  วิริยะภาค ที่ปรึกษา
๓๒. รศ.สัตวแพทย์หญิงวิมล  โพธิวงศ์ ที่ปรึกษา
๓๓. สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา  รุจฑิฆัมพร ที่ปรึกษา
๓๔. สัตวแพทย์หญิงอังสน  ฮ้อเจริญ ที่ปรึกษา
๓๕. สัตวแพทย์หญิงธนิดา  หรินทรานนท์ ที่ปรึกษา
๓๖. นายสัตวแพทย์กมลชัย  ธีรเศรษฐ์ธำรง ที่ปรึกษา
๓๗. นายสัตวแพทย์จำเรือง  พานเพียรศิลป์ ที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com