สัมนาการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (PHEIC)

  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H7N9 ณ ห้องประชุม AOB1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1 2