สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบนายกสมาคมฯ
 น.สพ.สรวิศ  ธานีโต
นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบทะเบียนสมาชิก
   
ข่าวประชาสัมพันธ์


สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2557สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
สัตวแพทย์หญิง องค์อร ประสานพานิช สัตวแพทย์รุ่นใหม่สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
รศ.สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง สายงานวิชาการสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
สัตวแพทย์หญิง สุธาสนาน เจียรพร สายงานธุรกิจสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม 
ข่าวกิจกรรม
 

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com