- กรณีที่ไม่เป็นสมาชิกสัตวแพทย์สมาคมฯ ให้เลือกเมนู " ไม่เป็นสมาชิกสัตวแพทย์สมาคมฯ "- ให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน พร้อมกับเลือกรูปแบบการลงทะเบียน ก่อนกดปุ่ม "ลงทะเบียน"- จากนั้นระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"เสร็จสิ้นการลงทะเบียน- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" พิมพ์ เลขบัตรประชาชน หรือนามสกุลของท่าน คลิกปุ่ม"ค้นหา" หากพบชื่อของท่านให้คลิกปุ่ม "ยังไม่ได้ชำระเงิน"- แสดงรายละเอียดการชำระเงิน แล้วคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" ให้ท่านเลือกไฟล์หลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกปุ่ม "ยืนยัน"- เมื่อส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการชำระเงินของท่าน ภายใน 3 วันทำการ- ท่านสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของท่านได้ที่ http://thaivma.com/icvs2017/check.php