บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คเงินสด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 43

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00น.
คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมผู้แทนผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คเงินสด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 43 ( ICVS 2019) ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ