เกี่ยวกับเรา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สัตวแพทยสมาคมฯ เข้าในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขาธิการ สำนักพระราชวังได้แจ้งมายังเลขาธิการสัตวแพทยสมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2491 ว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานพระกรุณาธิคุณขอเป็นสมาคมฯอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์นั้น บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2491 เป็นต้นไป ทั้งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แด่มวลสมาชิกของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นที่ยิ่ง

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าลันกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอน้อมกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท
คณะกรรมการบริหารฯและสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์