เกี่ยวกับเรา

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อว่า “สพ.ส.ท.” เขียนตามภาษาอังกฤษว่า “ The Thai Veterinary Medical Association Under  Royal Patronage” ใช้อักษรย่อว่า “T.V.M.A.”

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปงูสีน้ำตาลเข้ม 2 ตัว พันคธาสีแดง มีปีกสีฟ้า อักษร “ส” สีฟ้าอยู่กลางเครื่องหมายนี้ และอยู่ภายในวงกลม ซึ่งเบื้องบนมีข้อความว่า “สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย” และเบื้องล่างมีข้อความว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” เครื่องหมายของสมาคมใช้เป็นตราประทับเอกสาร และใช้ในกิจการของสมาคมเท่านั้น

สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-255-1309

โทรสาร : 02-252-8773

Email : tvma001@gmail.com