วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

2.ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

3.ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

4.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม

5.ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์

6.ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง

7.ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันสมควร

8.ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง