วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อว่า “สพ.ส.ท.” เขียนตามภาษาอังกฤษว่า “ The Thai Veterinary Medical Association Under  Royal Patronage” ใช้อักษรย่อว่า “T.V.M.A.”

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปงูสีน้ำตาลเข้ม 2 ตัว พันคธาสีแดง มีปีกสีฟ้า อักษร “ส” สีฟ้าอยู่กลางเครื่องหมายนี้ และอยู่ภายในวงกลม ซึ่งเบื้องบนมีข้อความว่า “สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย” และเบื้องล่างมีข้อความว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” เครื่องหมายของสมาคมใช้เป็นตราประทับเอกสาร และใช้ในกิจการของสมาคมเท่านั้น

สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-255-1309
โทรสาร : 02-252-8773
Email : tvma001@gmail.com

 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2.ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
3.ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม
5.ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์
6.ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
7.ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันสมควร
8.ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง