บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คเงินสด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 43

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมผู้แทนผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คเงินสด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 43 ( ICVS 2019) ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ

ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561

  ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การให้การสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 การติดตามผลการดำเนินงานการจัด

ประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.ศศิ เจริญพจน์ ผู้แทน สพส. สคบ. กสก. กรป. เข้าร่วมประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่าง มกอช. และกรมปศุสัตว์ โดยมี เลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน ในที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย และพิจารณาแนวทางและท่าทีในการหารือระหว่างหน่วยงานไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 มกอช. กรุงเทพฯ

1 2 3