ชุมนุมสัตวแพทย์ทั่วโลกที่เชียงใหม่”งานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics ครั้งที่ 15

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ เป็นประธานจัดงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics ครั้งที่ 15 (ISVEE 15)

ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561

  ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การให้การสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 การติดตามผลการดำเนินงานการจัด

ประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.ศศิ เจริญพจน์ ผู้แทน สพส. สคบ. กสก. กรป. เข้าร่วมประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่าง มกอช. และกรมปศุสัตว์ โดยมี เลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน ในที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย และพิจารณาแนวทางและท่าทีในการหารือระหว่างหน่วยงานไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 มกอช. กรุงเทพฯ

สัมนาการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (PHEIC)

  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H7N9 ณ ห้องประชุม AOB1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1 2