กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ Link >> www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือ https://bit.ly/39IswOl *คำตอบของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกาศปิดสมาคมฯ ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และให้บุคคลากรปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน เพื่อลดการระบาด และชะลอการแพร่เชื้อของโรค COVID-19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ที่มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการช่วยกันควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว และสถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มความไม่ปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวเบื้องต้นทางสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมาตรการและแนวทางดังนี้ ๑.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ๒.พนักงานทุกคนให้อยู่ที่พักไม่ให้กลับต่างจังหวัด ให้ปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work from Home) […]

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่2019)

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อแห่งชาติพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธาคลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้       สืบเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น และพบการติดต่อจากคนสู่คนในประเทศไทย 1 ราย ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ลงวันที่ 28 มกราคม […]

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

1 2 3 5