สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVAA) ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านโปรดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ตามสาขาดังนี้ 1. สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น (เป็นสัตวแพทย์ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสัตวแพทย์หรือต่อสังคม) 2. สาขาผลงานด้านวิชาการ (เป็นสัตวแพทย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่วิชาชีพและสังคม โดยมิได้จำกัดเฉพาะในมหาวิทยาลัย ยังครอบคลุมถึงภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย) 3. สาขาบริการสังคม (เป็นสัตวแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและบริการสังคม เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชน) 4. สาขาสัตวแพทย์ธุรกิจ (เป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จำกัดในเฉพาะด้านสัตวแพทย์เท่านั้น) 5. สาขาประกอบวิชาชีพอิสระ (สัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในด้านสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์) หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน (ดาวน์โหลดเอกสารรายนามศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545-2560 ที่ FB: Cuvetalumni) หรือ โหวตผ่านระบบออนไลน์ได้ที่แบบฟอร์มตาม link นี้ https://bit.ly/2oXYQLF

ประกาศ กำหนดการสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2562 Thai University Central Admission Sustem (TCAS) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/

1 2 3 4 5