ดาวน์โหลดบทความ : บทย่อเรื่องวิจัย การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 9

บทย่อเรื่องวิจัย การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 9

by admin

รายงานเบื้องต้นการสำรวจ Neutralizing Antibody ต่อโรค Bovine Ephemeral Fever ในภาคใต้ประเทศไทย

Neutralizing Antibody  โรค Bovine Ephemeral Fever  ภาคใต้ประเทศไทย
ราตรี วงวัชรดำรง    ช้องมาศ ชัยโภคา   ซิเจอร์รุ คิชิ       หน้า 17-21