ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 1

by admin

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี พศ. 2547-2548

การประยุกต์ใช้ Intradermal test เพื่อทดสอบปฏิกิริยา การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากการทำวัคซีนอีโคไลในสุกร

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติการณ์ผสมซ้ำในแม่โคนมลูกผสมโดยใช้ตัวแบบล็อกเส้นตรง

แม่โคผสมซ้ำ, ตัวแบบล็อกเส้นตรง

วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา หน้า 36 - 45

บทความสั้น : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ในการเก็บรักษาสารพันธุกรรมของมัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุม ที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน

cellulose matrix card, strain 6/85, strain F, strain ts-11, Mycoplassma gallisepticum

วรินตรา ยอดไธสง หน้า 46 - 55

บทความวิชาการ : การกำหนดโปรแกรมการสืบพันธ์ในแม่โคนมหลังคลอด

บทความวิชาการ : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของการติดพยาธิปากขอ

Short communication : Metastatic canine transmissible venereal tumor at the spleen; a case report

transmissible venereal tumor, dog, spleen

Kreangsak Prihirunkij หน้า 86 - 92