ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 2

by admin

Curent knowledge of Avian Mycoplasmosis

Mycoplasma gallisepticum, avian, diagnostic, control
Wisanu Wanasawang หน้า 1- 23

การระบาดของโรคฮิสโตโมเนียซิสในไก่สามสายจากฟาร์มเอกชนในจังหวัดนครปฐม

The Comparison study on response of Estrus induction in Dairy cows by Intramuscular, Intraischiorectal fossa and Intravulvosubmucosa Injection of Prostaglandin F2¥

การประเมินวิธี Indirect immunofluorescent (IFA) เปรียบเทียบกับวิธี Microscopic agglutination test (MAT) สำหรับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในสุกร

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำแช่ใบหูกวางแห้งและสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการงอกของหางและปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นในปลาคาร์พ

รายงานกรณีตัวอย่าง: ลักษณะทางมหกายวิภาคของหัวใจลูกช้างเอเชีย (Elephas maximus) แรกเกิด

ช้าง, หัวใจ, cranial vena cava, left coronary artery

ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ หน้า 63 - 73