ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสารปีที่ 45 เล่ม 2

สัตวแพทยสารปีที่ 45 เล่ม 2

by admin

การศึกษาวิธีการตรวจซีรั่ม โดย Agar gel Immunodiffusion test เพื่อใช้ในการตรวจโรควัณโรคเทียมในแพะ

วัณโรคเทียม, แพะ, ซีรัม
พิพล สุขสายไทยชะนะ หน้า 17- 24

ธาตุทองแดงเป็นพิษในแกะ

พิษธาตุทองแดง, แกะ, อาหารโค
รัมภา อินทรรักษา หน้า 27 - 34

ภูมิคุ้มกันเนื่องจากการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร II ภูมิคุ้มกันต่อการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรในลูกสุกรและระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์สุกรก่อนการฉีดวัคซีน

ภูมิคุ้มกัน, อหิวาต์สุกร, การฉีดวัคซีน

สุจิรา ปาจริยานนท์ หน้า 37 - 45

การตรวจวินิจฉัยโรคทริคิโนซิสที่ จ.ชุมพร ด้วยวิธีซีรั่มวิทยา

Trichinosis, CIEP

ชัยวัธน์ วิทูระกูล หน้า 47 - 53