ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 1

by admin

การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรากลุ่ม fusarium (doxynivalenol) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์

deoxynivalenol, วัตถุดิบอาหารสัตว์

จีระ สรนุวัตร หน้า 1 - 11

ประสิทธิภาพของเอนโรฟลอซาซินและอิริโธรมัยซินร่วมกับคลอร์เตตราซัยคลิน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผงที่ให้ผ่านทางปากต่อพยาธิตัวกลมกลุ่มสตรองกัยลัสในแม่ม้าเตรียมทับที่ติดพยาธิตามธรรมชาติ

การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยสธิอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผงที่ใช้ในสุกร ในการควบคุมพยาธิลำไส้ในแม่ม้าเตรียมทับ

ค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรัมไก่ไข่ ภายหลังสัมผัสคาร์บาริลในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก

cabaryl, ไก่ไข่, cholinesterase, ความเป็นพิษ

นฤเบศ เนินทอง หน้า 45 - 52

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของต่อมคาร์ปาลในแมวพันธุ์ผสม

carpal gland, แมวพันธุ์ผสม

พินิดดา ชะอุ่มผล หน้า 53 - 64

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปรา โดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร่างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR)

LRR, Leptospira spp, PCR, เครื่องหมายโมเลกุล

อดิลัน หนิมัน หน้า 65 - 78