ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 47 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 47 เล่มที่ 1

by admin

Immunogenic Component of Riemerella anatipestifer

Immunogenic, Riemerella anatipestifer, duck
Pornpen Pathanasophon  หน้า 12 - 80

เทคนิคการเก็บรักษาคัพพะโคเย็นตัดอย่างรวดเร็ว

การตรวจหาเชื้อโรทาไวรัสในมูลโคปกติ

การตรวจ, เชื้อโรทาไวรัส, มูลโค

มลิวัลย์ ชุนถนอม หน้า 35 - 42

การตรวจสอบคุณภาพนมพาสเจอไรซ์ ก่อนและหลังปรับปรุงการผลิต

pasteurized milk, ปริมาณแบคทีเรีย, โคนม, คุณภาพนม

ชูรัฐ แปลกสงวนศรี หน้า 45 - 57